Informacja dla nadawców i odbiorców poczty elektronicznej kierowanej do Komunikacja Masowa sp. z o. o.

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Komunikacja Masowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskowicach, 86 – 130 Laskowice, przy ul. Parkowej 56, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000945136, posługująca się numerem NIP: 5170422234, REGON: 520921884.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej;
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@komunikacjamasowa.pl;

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:

 • móc prowadzić z Państwem korespondencję, w tym udzielać odpowiedzi na Państwa pytania oraz dokumentować ustalenia dokonane podczas wymiany korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia[1]) polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem na drodze wymiany korespondencji elektronicznej;
 • wykonywać umowę, której są lub mogą być Państwo stroną, albo do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w związku z zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • móc kontaktować się z Państwem w ramach wykonywania umów, których nie są Państwo stroną, a w związku z realizacją których uzyskaliśmy Państwa dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest zapewnienie możliwości kontaktu z właściwymi osobami w celu prawidłowej realizacji zobowiązań (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • móc dokonać kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, w tym obsługi reklamacji i skarg. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes jakim jest zapewnienie kontroli świadczonych usług i poprawa ich jakości (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • móc wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny nałożony stosownymi przepisami (w tym w zakresie podatkowym, rozliczeniowym i w związku z prowadzona rachunkowością). Podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 • móc dokonać obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub mieć możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z ustaleniami zawartymi na drodze wymiany korespondencji elektronicznej, jeżeli powstanie spór dotyczący zawartych ustaleń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)

Źródło i kategorie przetwarzanych danych.

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Was lub zostały nam przekazane za pośrednictwem naszego kontrahenta, lub Państwa pracodawcy, albo pozyskaliśmy je w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, zainicjowany przez Państwa kontakt telefoniczny). Będziemy przetwarzać Państwa dane identyfikacyjne i teleadresowe, dotyczące zajmowanego stanowiska oraz inne dane ujawnione nam przez Państwa w ramach prowadzonej korespondencji.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na Spółkę Komunikacja Masowa sp. z o. o. przez przepisy prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • naszym podwykonawcom lub innym osobom lub podmiotom działającymi na nasze zlecenie, z którymi będziemy współpracować podczas realizacji umowy,
 • podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, dostawcom usług informatycznych,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim będziemy zobowiązani do udostępnienia im Państwa danych.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych.

Prawo wniesienia sprzeciwu.

Z uwagi na fakt, iż przetwarzamy Państwa dane także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (w zakresie celów wskazanych powyżej dla których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Wszystkich powyższe prawa można zrealizować pisząc na adres e-mail: kontakt@komunikacjamasowa.pl

Prawo wniesienia skargi.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Komunikacja Masowa sp. z o. o. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).