Polityka prywatności

Czym jest RODO?

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), obowiązujące w całej Unii Europejskiej (po okresie przejściowym) od 25 maja 2018 r., oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO dotyczy wszystkich służbowych danych osobowych będących w posiadaniu Administratora, tj. w szczególności danych: dostawców towarów i usług, podwykonawców, klientów, w tym ich przedstawicieli, oraz pracowników, współpracowników, a także kandydatów do pracy.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania otrzymywanych danych osobowych, jest Komunikacja Masowa Sp. z o.o., z siedzibą w Laskowicach (86-130), ul. Parkowa 56. Z Administratorem Danych Osobowych można kontaktować się wysyłając maila na adres poczty elektronicznej: kontakt@komunikacjamasowa.pl. Można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Komunikacja Masowa Sp. z o.o., ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: jacek.witt@komunikacjamasowa.pl,

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy bądź w związku z realizacją umowy z dostawcą (usługi bądź produktu/towaru), na podstawie art. 6 ust. 1b RODO,
 • nawiązania kontaktu z osobą, która przyśle swoje dane osobowe za pośrednictwem maila wskazanego na stronie internetowej kontakt@komunikacjamasowa.pl, bądź wizytówkach przedstawicieli Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt z potencjalnym klientem),
 • nawiązania współpracy z potencjalnym klientem w przypadku otrzymania jego danych osobowych, tj. jego przedstawiciela, na skutek wysyłki przez Administratora wiadomości e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO, jako prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu działań marketingowych),
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy bądź w związku z realizacją umowy z klientem, tj. jego przedstawicielem, w ramach świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1b RODO,
 • rekrutacji i zatrudnienia pracownika, na podstawie jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej jako „wyraźne działanie potwierdzające” (patrz art. 4 ust. 11 RODO),
 • zawarcia i realizacji postanowień umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1b RODO),
 • ujawnienia wizerunku pracownika bądź współpracownika, na podstawie udzielonej przez niego zgody (patrz art. 6 ust. 1a RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym między innymi wobec pracowników i współpracowników w związku z płaceniem ich wynagrodzeń, podatków, odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ubezpieczaniem ich poza publicznym sektorem ubezpieczeniowym, oraz innych wymaganych przepisami prawa, a także zapewnieniem nieobowiązkowych (w tym komercyjnych) świadczeń pracowniczych, jeżeli takie mają zastosowanie (na podstawie art. 6 ust. 1c oraz 1f RODO),
 • dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1f RODO).

Przez jaki okres czasu Administrator może przetwarzać dane osobowe?

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres:

 • 50-ciu lub 10-ciu lat w przypadku umów o pracę,
 • 6-ciu lat w przypadku umów cywilno-prawnych, w tym z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • realizacji umowy z klientem oraz po jej zakończeniu tak długo, jak to wynika z odrębnych przepisów bądź postanowień stron,
 • do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub odwołania wyrażonej uprzednio zgody przez właściciela danych.

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • przeniesienia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do prezesa organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), w przypadku uchybień Administratora.

Czy Administrator przetwarza szczególne kategorie danych osobowych?

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, orientację seksualną, przynależność do związków zawodowych, a także informacji o stanie zdrowia czy danych genetycznych. Przetwarzaniu podlegać za to mogą dane biometryczne w postaci zdjęć pracowników, na co wyrażają wcześniej zgodę.

Czy istnieje obowiązek podania swoich danych osobowych?

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest to czynność dobrowolna i następuje wyłącznie za zgodą właściciela danych, jednak niepodanie swoich danych osobowych uniemożliwi realizację wymienionych powyżej celów, w tym zawarcie i wykonanie umowy.

Komu Administrator może udostępnić dane?

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji określonego celu przetwarzania, w tym m.in. podwykonawcom świadczącym usługi, doradcom, urzędom, radcy prawnemu czy bankom. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza UE?

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie dane osobowe mogą być zbierane przez Serwis Internetowy?

W trakcie wizyty użytkownika w Serwisie Internetowym pobierane są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics lub mechanizmów cookies, następujące informacje:

 • adres IP oraz nazwa domeny,
 • używany typ przeglądarki internetowej,
 • typ systemu operacyjnego.

Serwis Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez użytkownika, które służyć będą tylko w celu analiz marketingowych lub statystycznych. Administrator nie prowadzi żadnych działań zmierzających do identyfikacji osób fizycznych przy użyciu danych zbieranych w Serwisie Internetowym.

Komunikacja Masowa Sp. z o.o., w części Serwisów Internetowych stosuje mechanizmy służące do profilowania danego użytkowania w obrębie danego Serwisu Internetowego. W tych Serwisach zbierane są dane dotyczące aktywności użytkownika, a mianowicie: historie wyszukiwania, kliknięć, odwiedzin w danym Serwisie Internetowym i jego podstronach, daty logowania i rejestracji użytkownika, oraz dane dotyczące korzystania z określonych usług. Profilowanie wymienionych informacji może powodować otrzymywanie spersonalizowanych informacji powiązanych z aktywnością danego użytkownika w Serwisie.

Korzystanie z mechanizmów Cookies.

Podczas korzystania z Serwisu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia, z którego korzysta użytkownik, zapisywane są pliki cookies typu Double Click, które:

 • zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Serwisu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach użytkownika),
 • służą do przechowywania danych zalogowanego użytkownika do danego Serwisu Internetowego (aktywne sesje) dotyczących m.in. wybranego języka Serwisu Internetowego, ustawień filtrów wyszukiwania, danych użytkownika (login lub nazwa) służących do logowania do danego Serwisu Internetowego, lub tokena autoryzacji w danym Serwisie Internetowym.

Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, a następnie grupowana według określonych kategorii.

Informacje zapisane w plikach cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia użytkownika, mogą później zostać wykorzystywane w ramach remarketingu. Remarketing polega na wykorzystaniu danych zebranych w plikach cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez użytkownika z zawartości Serwisu Internetowego.

Użytkownik może samodzielnie, w przeglądarce internetowej, zarządzać plikami cookies, wybierając w opcjach przeglądarki zakładkę: Prywatność i Bezpieczeństwo. Użytkownik może również zrezygnować z otrzymywania reklam, za pomocą opcji wyłączania reklam Google lub na stronie Network Advertising Initiative.

Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia użytkownika, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

Administrator nie wykorzystuje cookies do bezpośredniej identyfikacji użytkowników Serwisu Internetowego.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji treści niniejszego dokumentu, jak również wprowadzenia nowego dokumentu, w drodze czynności jednostronnej.

Wydanie: 30.06.2023 r.